Course categories

หลักสูตรชั้นนายร้อยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ชื่อรายวิชาการเชลยศึกSummary

ฝสห 
 ชื่อรายวิชาเชลยศึกSummary
 ชื่อ การเชลยศึก นายร้อย สห2011Summary
 ชื่อรายวิชาฝ่ายการสารวัตรSummary
 ทดสอบ
 อนุสัญญาเจนีวา

สห. 
 ร้อย.สห.พล.ร./ร้อย.สห.พล.ม.
 ชื่อรายวิชาการควบคุมบุคคลในสนาม

ยว./ฝอ. 
 การจัดการฝึก
 การจัดและการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการ
 การต่อต้านการก่อการร้าย
 การบินทหารบก
 การพัฒนาประเทศ
 ทหารการเงิน
 ทหารช่าง
 ทหารปืนใหญ่
 ทหารม้า
 ทหารราบ
 ทหารแพทย์
 ปปส.
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 1
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 2
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 3
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 4
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 5
 วิชายุทธวิธีและฝ่ายอำนวยการ 6
 หลักการสงคราม
 เสริมภารกิจ ทบ. การป้องกันประเทศ
 แผนที่

ทป. 
 วิชา กระสุนและวัตถุระเบิด
 วิชา ยิงปืน
 วิชา การใฃ้อาวุธ
 วิชา ครูทหารและเน้นผลการปฏิบัติ
 วิชา ผู้นำ
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว ไอกิโด
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว ยูโด
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว มวยสากล
 วิชา การต่อสู้ป้องกันตัว มวยไทย

สวส. 
 วิชาปฐมนิเทศ
 วิชาลายพิมพ์นิ้วมือมนุษย์Summary
 วิชาการตรวจสถานที่เกิดเหตุSummary
 วิชาการสอบปากคำและบันทึกคำให้การSummary
 วิชาการสืบสวนสอบสวนตดีอาญาทั่วไปSummary
 วิชาการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงSummary
 วิชาการสืบสวนสอบสวนSummary
 วิชา พ.ร.บ. วินัยทหาร
 วิชา จับกุมตรวจค้นSummary
 กฎหมายฝ่ายพลเรือน
 วิชาประมวลกฎหมายอาญาทหาร

สส. 
 วิชาสื่อสาร

ยย. 
 วิชายานยนต์Summary
การใช้เว็บอีเลิร์นนิ่ง 

การดำเนินการอีเลิร์นนิ่ง 
 การทำตำราอิเล็กทรอนิกส์This course allows guest users to enterSummary
 คู่มือการใช้มูเดิ้ลThis course allows guest users to enter
พลสารวัตร 

ยว./ฝอ. 
 แผนที่ทหารเบี้องต้น
 แผนที่ทหารเบี้องต้น
 การต่อต้านการก่อการร้าย

ฝสห. 

สห. 
  การจับกุมตรวจค้น

ทป. 

สวส. 

สส. 

ยย. 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล่าทหารสารวัตร 

ข้อบังคับ กห ว่าด้วยสารวัตรทหาร 

กล่าวทั่วไป 

สถานีสารวัตรทหาร